نبرد اهریمن و اهورامزدا قسمت چهارم
داستان باستانی

نبرد اهریمن و اهورامزدا قسمت چهارم

نبرد اهریمن و اهورامزدا قسمت چهارم

\r\n

نبرد اهریمن و اهورامزدا قسمت چهارم
نبرد اهریمن و اهورامزدا قسمت چهارم
\r\n

اهورامزدا هفت آسمان را آفرید. ماه، آفتاب و ستارگان را در آسمان اول قرار داد. آسمان اول را محل قرار گرفتن ابر ها گذاشت. آسمان دوم را در بالای ابر ها قرار داد. از میان ستارگان چهار ستاره را فرمانده ی اختران انتخاب کرد.

\r\nستاره (تشتر )را به فرماندهی خاور و ستاره ی (سرویس) را به فرماندهی جنوبگان و (ننو) را به فرماندهی باختر و (هفت اورنگ) را به فرماندهی شمال انتخاب کرد.\r\n\r\n از هفت اقلیم هفت رشته به هفتاورنگ پیوست تا در روز نبرد هر یک از اختران محافظ باشند.ستاره ی قطبی را فرمانده ی چهار سالار و همه ی ستارگان قرار داد.\r\n\r\n آسمان سوم را بر بالای آسمان ستارگان خلق کرد و ستارگانی که نور ناب می افشاندند را در آنجا قرار داد، تا اگر اهریمن از آسمان ستارگان عبور کند بر فراز آنها راه پیدا نکند.\r\n\r\nسپس ماه را خلق کرد و آن را در آسمان چهارم قرار داد و نژاد همه ی چهار پایان را در ماه قرار داد تا از ضربه ی دیوان اهریمنی در امان باشند.\r\n\r\n سپهر آفتاب را بر فراز سپهر ماه آفرید و سالار همه ی اختران را آفتاب و ماه قرار داد. فروغ بیکران را بر فراز سپهر آفتاب قرار داد.جایگاه امشاسپندان را در سپهر ششم قرار داد.\r\n\r\n بر فراز سپهر ششم که جایگاه امشاسپندان بود سپهر هفتم را که تخت پادشاهی خود اهورامزدا قرار داشت آفرید.\r\n\r\n

نبرد اهریمن و اهورامزدا قسمت چهارم
نبرد اهریمن و اهورامزدا قسمت چهارم
\r\n\r\nدر بین آسمان و زمین، آتش، ابر، باد و برق را قرار داد، تا چون جنگ آغاز شود ستاره تشتر که خدای \r\n\r\nباران است از ابر باران فرو ریزد که دیو خشکی و خشکسالی از بین برود.\r\n\r\nاین داستان ادامه دارد…

One thought on “نبرد اهریمن و اهورامزدا قسمت چهارم”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *